COUNSELLING


El counselling és la prevenció, assessorament i atenció de problemes de la vida quotidiana o conflictes relacionats amb crisis vitals en els à mbits personal, familiar, académic, o professional. El counselor és un professional format en psicologia que mostra ajuda a la persona dins d'un marc cientà­fic, i que realitza tasques d'assessorament, orientació i acompanyament per aconsellar a les persones, parelles, famà­lies, grups, i organitzacions, en aquells problemes quotidians que necessiten una intervenció rà pida i rigorosa.